Dorpsnieuws

KnijpplaatsstuwWater Natuurlijk Aa en Maas heeft geïnventariseerd welke (extra) maatregelen het waterschap Aa en Maas de komende tijd zou kunnen nemen in de strijd tegen verdroging en droogte in Oost-Brabant. Maatregelen, die het vaakst genoemd zijn :

beekherstel (lees beekdalontwikkeling), het dempen en/of verondiepen van sloten, de aanleg van waterbuffers rond steden en dorpen, een beregeningsverbod in 500 meter rondom natte natuurgebieden, het omhoog leggen van duikers en bodemverbetering, zowel in bos- als landbouwgebieden.

    Fractievoorzitter Suzanne de Zoeten: “ik ben blij met alle suggesties vanuit de achterban. Hiermee kunnen we de komende tijd actief aan de slag. We zullen alle suggesties door leiden naar ons waterschap, zodat we hier over kunnen spreken met het DB en de andere fracties in ons bestuur”.

Verschillende achterbannen

     Woordvoerder waterbeheer Gerard Claassen vervolgt. “Maatregelen op korte termijn, die relatief weinig geld kosten zijn: het dempen en/of verondiepen van sloten, het omhoog leggen van duikers 30-40 cm boven de slootbodem, het vergroenen en ontstenen van tuinen, het afkoppelen van bebouwing en het bijplaatsen van ijzeren knijpplaatstuwen in te diepe sloten op de Peelhorst, b.v. op de diverse breukvlakken.”

     De suggesties komen van de eigen kaderleden, de 30-35 lijstduwers, alle terreinbeheerders in Brabant, de BMF en diverse natuur- en milieuclubs, IVN afdelingen en landschapsgroepen en meerdere heemkundekringen. Gerard Claassen: ”zo hebben we een breed beeld gekregen vanuit onze achterbannen. We gaan ze nu ook bevragen waar kansen liggen om vrij snel op korte termijn aan de slag te gaan.”

Plaats reactie